Преминаване към съдържанието

Общи правила и условия

Член 1 - Определения

За целите на настоящите общи условия:

Срок за отказ: срокът, в който потребителят може да упражни правото си на отказ;
Потребител: физическо лице, което не упражнява професия или стопанска дейност и което сключва договор от разстояние с търговеца;
Ден: календарен ден;
Срочна сделка: договор от разстояние, свързан с набор от продукти и/или услуги, като задължението за доставка и/или покупка е удължено във времето;
Дълготраен носител: всяко средство, което позволява на потребителя или търговеца да съхранява информация, адресирана лично до него, по начин, който позволява бъдеща справка и непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.
Право на отказ: възможността потребителят да се откаже от договора от разстояние в рамките на срока за размисъл;
Образец на формуляр за отказ: образецът на формуляр за отказ, предоставен от търговеца, който потребителят трябва да попълни, ако желае да упражни правото си на отказ.
Предприемач: физическо или юридическо лице, което предлага продукти и/или услуги от разстояние на потребителите;
Договор от разстояние: споразумение, при което в рамките на система, организирана от търговеца за продажба на стоки и/или услуги от разстояние, до сключването на договора се използват само едно или повече средства за комуникация от разстояние;
средство за комуникация от разстояние: средство, което може да се използва за сключване на договор, без потребителят и търговецът да се намират в едно и също помещение по едно и също време.
Общи условия: тези общи условия на търговеца.


Член 2 - Самоличност на търговеца

Име на компанията: MKP-Ecom

Адрес: Rozestraat 59A.

Пощенски код: 6101 NA, Genuine

Номер на търговската камара: 77802950

Електронна поща: info@olucci.com


Член 3 - Приложимост

Настоящите общи условия се прилагат към всяка оферта, направена от търговеца, и към всеки договор от разстояние и поръчка между търговеца и потребителя.
Преди сключването на договора от разстояние текстът на настоящите общи условия се предоставя на потребителя. Ако това не е разумно възможно преди сключването на договора от разстояние, се посочва, че общите условия могат да бъдат разгледани в помещенията на оператора и че те се изпращат безплатно на потребителя във възможно най-кратък срок по негово искане.
Когато, противно на предходния параграф и преди сключването на договора от разстояние, договорът от разстояние се сключва по електронен път, текстът на настоящите общи условия се предоставя на потребителя по електронен път по такъв начин, че да може лесно да бъде съхранен на траен носител. Когато това не е разумно възможно, преди сключването на договора от разстояние се посочва къде може да се направи справка с общите условия по електронен път и че те ще бъдат изпратени безплатно по електронен път или по друг начин по искане на потребителя.
В случай че в допълнение към настоящите общи условия се прилагат и специфични условия за продукти или услуги, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis и потребителят винаги може да се позове на най-благоприятната приложима разпоредба в случай на противоречащи си общи условия.
Ако в даден момент една или повече разпоредби на настоящите общи условия са недействителни или нищожни изцяло или частично, споразумението и настоящите общи условия остават в сила за останалата част, а въпросната разпоредба се заменя незабавно по взаимно съгласие с разпоредба, която се доближава максимално до смисъла и целта на първоначалната разпоредба.
Ситуациите, които не са уредени от настоящите Общи условия, следва да се преценяват "в духа" на настоящите Общи условия.
Неяснотите относно тълкуването или съдържанието на една или повече разпоредби на нашите Общи условия следва да се тълкуват "в духа" на тези Общи условия.


Член 4 - Офертата

Ако дадена оферта е с ограничен срок на валидност или подлежи на условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
Офертата не е обвързваща. Предприемачът има право да променя и коригира офертата.
Офертата съдържа пълно и точно описание на предлаганите продукти и/или услуги. Описанието е достатъчно подробно, за да може потребителят да направи разумна оценка на офертата. Ако предприемачът използва изображения, те представляват точно представяне на предлаганите продукти и/или услуги. Очевидните грешки или явните грешки в офертата не са обвързващи за предприемача.
Всички изображения, спецификации и информация в офертата са ориентировъчни и не могат да бъдат основание за компенсация или прекратяване на договора.
Изображенията на продуктите са точно представяне на предлаганите продукти. Предприемачът не може да гарантира, че показаните цветове ще съответстват точно на реалните цветове на продуктите.
Всяка оферта съдържа такава информация, че за потребителя да е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата. Това се отнася по-специално за:
цената с включени данъци;
всички разходи за доставка;
начина на сключване на споразумението и стъпките, които трябва да се предприемат за тази цел
дали се прилага правото на оттегляне или не;
начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;
срокът за приемане на офертата или срокът, в който търговецът гарантира цената;
размера на тарифата за комуникация от разстояние, ако разходите за използване на техниката за комуникация от разстояние се изчисляват на база, различна от обичайната основна тарифа за използваните средства за комуникация;
дали договорът се архивира след сключването му и, ако е така, как потребителят може да се запознае с него;
начина, по който преди сключването на договора потребителят може да прегледа и, ако желае, да коригира информацията, предоставена от него по договора;
всички други езици, на които може да бъде сключено споразумението в допълнение към нидерландския;
кодексите за поведение, на които е подчинен търговецът, и начинът, по който потребителят може да се запознае с тези кодекси за поведение по електронен път; и
минималната продължителност на договора от разстояние в случай на непрекъсната сделка.

 

Член 5 - Споразумението

При спазване на разпоредбите на параграф 4 договорът се сключва в момента на приемане на офертата от потребителя и изпълнение на определените условия.
Ако потребителят е приел офертата по електронен път, търговецът незабавно ще потвърди получаването на приемането на офертата по електронен път. Докато получаването на това приемане не бъде потвърдено от търговеца, потребителят може да развали договора.
Когато договорът се сключва по електронен път, търговецът предприема подходящи технически и организационни мерки за защита на електронното предаване на данни и осигурява сигурна уеб среда. Ако потребителят може да плати по електронен път, търговецът ще предприеме подходящи мерки за сигурност.
Търговецът може да се осведоми - в рамките на правната рамка - дали потребителят е в състояние да изпълни задълженията си за плащане и за всички онези факти и фактори, които са важни за отговорното сключване на договора от разстояние. Ако въз основа на това разследване търговецът има основателни причини да не сключи договора, той има право да откаже поръчката или заявлението, като посочи причините за това, или да постави специални условия за изпълнението им.
Търговецът предоставя на потребителя следната информация заедно с продукта или услугата в писмена форма или по такъв начин, че потребителят да може да я съхранява по достъпен начин на траен носител:
адрес на мястото на стопанска дейност на търговеца, където потребителят може да подаде жалба;
условията и начина, по който потребителят може да упражни правото си на отказ, или ясно изявление, че е изключен от правото на отказ;
информацията за гаранциите и съществуващото следпродажбено обслужване;
информацията, съдържаща се в член 4, параграф 3 от настоящите условия, освен ако търговецът вече е предоставил тази информация на потребителя преди сключването на договора;
условията за прекратяване на договора, ако договорът е с продължителност повече от една година или е безсрочен.
В случай на дългосрочна сделка разпоредбата на предходния параграф се прилага само за първата доставка.
Всяко споразумение се сключва при спазване на предварителните условия за достатъчна наличност на съответните продукти.

Член 6 - Право на оттегляне

При доставка на продуктите:

При закупуване на продукти потребителят има 14 дни да развали договора, без да посочва причина. Този период на размисъл започва да тече в деня след получаването на Продукта от Потребителя или от представител, посочен предварително от Потребителя и известен на Предприемача.
По време на периода на размисъл потребителят ще борави внимателно с продукта и опаковката. Той ще разопакова или използва продукта само дотолкова, доколкото е необходимо, за да прецени дали иска да запази продукта. Ако упражни правото си на отказ, той ще върне продукта на търговеца с всички доставени аксесоари и, ако е разумно възможно, в първоначалното му състояние и опаковка, в съответствие с разумните и ясни инструкции на търговеца.

Ако потребителят желае да упражни правото си на отказ, той е длъжен да уведоми търговеца в срок от 14 дни от получаването на стоките. Потребителят трябва да съобщи за това, като използва формуляра-образец. След като потребителят е уведомил, че желае да упражни правото си на отказ, той трябва да върне продукта в срок от 14 дни. Потребителят трябва да докаже, че доставените стоки са били върнати навреме, например като представи доказателство за изпращането им.
Ако след изтичането на сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, клиентът не е уведомил търговеца, че желае да упражни правото си на отказ, или не е върнал продукта на търговеца, покупката е факт.

В случай на предоставяне на услуги:

В случай на предоставяне на услуги потребителят има възможност да се откаже от договора, без да посочва причина, в срок от най-малко 14 дни, считано от деня на сключване на договора.
За да упражни правото си на отказ от договора, потребителят ще се съсредоточи върху разумните и ясни инструкции, дадени от търговеца в момента на офертата и/или най-късно в момента на доставката.

Член 7 - Разходи в случай на оттегляне

Ако потребителят упражни правото си на отказ, той поема разходите за връщане на стоките.
Ако потребителят е платил някаква сума, търговецът възстановява тази сума възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след отказа. Това е възможно само при условие, че продуктът вече е получен обратно от търговеца или че може да бъде предоставено убедително доказателство за пълното му връщане.

Член 8 - Изключване на правото на оттегляне

Търговецът може да изключи правото на отказ на потребителя за продуктите, описани в параграфи 2 и 3. Изключването на правото на оттегляне се прилага само ако търговецът е направил това ясно в офертата, поне в достатъчен срок преди сключването на договора.
Изключването на правото на оттегляне е възможно само за продукти
които са създадени от търговеца в съответствие със спецификациите на потребителя;
които са с ясно изразен личен характер
които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
които могат да се влошат или да остареят бързо
чиято цена е обект на колебания на финансовия пазар, върху които търговецът няма контрол;
за отделни вестници и списания;
за аудио- и видеозаписи и компютърен софтуер, когато потребителят е счупил печата.
за хигиенни продукти, при които с разпечатването на стоката потребителят е нарушил продажбената им годност.
Изключването на правото на оттегляне е възможно само за услуги:
относно настаняване, транспорт, хранене или дейности за свободното време, които трябва да се извършат на определена дата или през определен период;
чието доставяне е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока за размисъл;
относно залаганията и лотариите.

Член 9 - Цената

По време на посочения в офертата период на валидност цените на предлаганите продукти и/или услуги не могат да бъдат увеличавани, с изключение на промени в цените, дължащи се на промени в ставките на ДДС.
Противно на предходния параграф, търговецът може да предлага продукти или услуги, чиито цени са обект на колебания на финансовия пазар и върху които търговецът няма контрол, с променливи цени. Това задължение за колебание и фактът, че всички посочени цени са целеви, се посочват в офертата.
Увеличения на цените в рамките на 3 месеца след сключването на договора са допустими само ако произтичат от законови разпоредби.
Увеличения на цените от 3 месеца след сключването на договора са допустими само ако са договорени от търговеца:
те произтичат от законови или подзаконови разпоредби; или
потребителят има право да прекрати договора в деня, в който увеличението на цената влиза в сила.
Цените, посочени в офертата за продукти или услуги, включват ДДС.
Всички цени са обект на печатни грешки. Не се поема отговорност за последиците от грешки при отпечатване и набор. В случай на грешки при отпечатване и набор, Предприемачът не е длъжен да достави Продукта в съответствие с грешната цена.


Член 10 - Съответствие и гаранция

Предприемачът гарантира, че Продуктите и/или Услугите съответстват на Договора, спецификациите, посочени в Офертата, разумните изисквания за надеждност и/или годност за употреба и законовите разпоредби и/или правителствените разпоредби, действащи към датата на сключване на Договора. Ако е договорено, предприемачът гарантира също, че продуктът е подходящ за употреба, различна от обичайната.
Гаранцията, предоставена от търговеца, производителя или вносителя, не засяга законоустановените права и претенции, които потребителят може да предяви към търговеца по силата на договора.
За всякакви дефекти или неправилно доставени продукти предприемачът трябва да бъде уведомен писмено в рамките на 4 седмици след доставката. Продуктите трябва да бъдат върнати в оригиналната им опаковка и в ново състояние.
Гаранционният срок на предприемача съответства на гаранционния срок на производителя. Въпреки това предприемачът никога не носи отговорност за крайната пригодност на Продуктите за всяко отделно приложение от страна на Потребителя, нито за каквито и да било съвети относно употребата или приложението на Продуктите.
Гаранцията не важи, ако:
Потребителят сам е ремонтирал и/или обработил доставените продукти или ги е ремонтирал и/или обработил от трета страна;
Доставените продукти са били изложени на необичайни условия или са били третирани по друг начин небрежно или в противоречие с инструкциите на търговеца и/или на опаковката;
Дефектите са изцяло или частично резултат от разпоредби, които правителството е установило или ще установи по отношение на естеството или качеството на използваните материали.

Член 11 - Доставка и изпълнение

Изпълнителят ще полага максимална грижа при получаването и изпълнението на поръчките за продукти и при оценяването на заявките за предоставяне на услуги.
Мястото на доставка е адресът, който Потребителят е предоставил на Предприемача.
При спазване на разпоредбите на параграф 4 от настоящия член предприятието изпълнява приетите поръчки експедитивно и най-късно в рамките на 30 дни, освен ако потребителят не се е съгласил на по-дълъг срок за доставка. Ако доставката се забави или ако поръчката не може да бъде изпълнена или може да бъде изпълнена само частично, потребителят ще бъде уведомен за това не по-късно от 30 дни след подаването на поръчката. В този случай потребителят има право да развали договора безплатно. Потребителят няма право на обезщетение.
Всички срокове за доставка са ориентировъчни. Потребителят не може да черпи права от нито един от тези периоди. Превишаването на срока не дава право на потребителя на обезщетение.
В случай на разваляне на договора, както е посочено в параграф 3 от настоящия член, предприемачът възстановява платената от потребителя сума във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след развалянето на договора.
Ако се окаже невъзможно да се достави поръчан продукт, Предприемачът ще положи всички усилия да достави заместващ продукт. Най-късно при доставката ще бъде ясно и разбираемо посочено, че ще бъде доставена заместваща стока. Правото на отказ не може да бъде изключено в случай на заместващи артикули. Разходите за връщане на пратката се поемат от предприемача.
Рискът от повреда и/или загуба на продуктите е за сметка на оператора до момента на доставката им на потребителя или на предварително определен представител на оператора, който е известен на представителя на оператора, освен ако изрично не е договорено друго.

Член 12 - Продължителност на сделките: Продължителност, прекратяване и подновяване

Прекратяване

Потребителят може да прекрати договор за неопределен срок, обхващащ редовна доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, по всяко време, при спазване на договорените правила за прекратяване и с едномесечно предизвестие.
Потребителят може да сключи договор за неопределен период от време, който обхваща редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, и да го прекрати по всяко време в края на определения срок при спазване на договорените правила за прекратяване и срок на предизвестие до един месец.
Потребителят може да прекрати договорите, посочени в предходните параграфи:
да се прекратява по всяко време и да не се ограничава до прекратяване в определен момент или в рамките на определен период;
да се прекратят поне по същия начин, по който са били сключени от него;
винаги се прекратява със същия срок на предизвестие, който Изпълнителят е определил за себе си.

Удължение

Договор, сключен за определен период от време за редовна доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, не може да бъде мълчаливо продължен или подновен за определен период от време.
За разлика от предходния параграф, срочен договор, сключен за редовна доставка на ежедневни новини и седмични вестници и списания, може да бъде мълчаливо продължен за определен период от максимум три месеца, ако потребителят може да прекрати договора в края на удължения период на договора с предизвестие от максимум един месец.
Срочен договор, сключен за редовна доставка на стоки или услуги, може да бъде мълчаливо подновен за неопределен период само ако потребителят може да прекрати договора по всяко време с предизвестие до един месец и с предизвестие до три месеца, ако договорът предвижда редовна, но по-малка от месечна доставка на вестници, новини и седмичници и списания.
Срочен договор за редовна доставка на всекидневници, информационни и седмични вестници и списания (пробен или встъпителен абонамент) не се продължава мълчаливо и се прекратява автоматично в края на пробния или встъпителния период.

Продължителност

Когато договорът е с продължителност повече от една година, потребителят може да го прекрати по всяко време след изтичането на една година с едномесечно предизвестие, освен ако разумността и справедливостта не възпрепятстват прекратяването преди изтичането на договорения срок.

Член 13 - Плащане

Освен ако не е уговорено друго, дължимите от потребителя суми трябва да бъдат платени в рамките на 7 работни дни от началото на периода за размисъл, посочен в член 6, параграф 1. В случай на договор за предоставяне на услуга този срок започва да тече, след като потребителят получи потвърждение на договора.
Потребителят е длъжен незабавно да съобщи на търговеца за всякакви неточности в предоставените или дадени му данни за плащане.
В случай на неплащане от страна на потребителя търговецът има право, при спазване на законовите ограничения, да начисли на потребителя предварително направените разумни разходи.

Член 14 - Процедура за подаване на жалби

Търговецът разполага с достатъчно публично оповестена процедура за подаване на жалби и разглежда жалбата в съответствие с тази процедура.
Жалбите относно изпълнението на Споразумението трябва да бъдат подадени до Предприемача в срок от 7 дни от откриването на недостатъците от страна на Потребителя, като бъдат описани пълно и ясно.
На жалбите, подадени до предприемача, ще бъде отговорено в срок от 14 дни от датата на получаването им. Ако жалбата изисква предвидимо по-дълго време за разглеждане, търговецът трябва да отговори в рамките на 14-дневния срок, като потвърди получаването и посочи кога потребителят може да очаква по-подробен отговор.
Ако жалбата не може да бъде разрешена по взаимно съгласие, възниква спор, който подлежи на разрешаване.
В случай на оплакване потребителят трябва първо да се свърже с търговеца.
Възможно е също така да регистрирате жалби чрез европейската платформа за ОРС ( http://ec.europa.eu/odr).
Подаването на жалба не спира изпълнението на задълженията на търговеца, освен ако търговецът не посочи друго в писмена форма.
Ако оплакването се окаже основателно, предприемачът по своя преценка ще замени или поправи безплатно доставените Продукти.

Член 15 - Спорове

Договорите между предприемача и потребителя, за които се прилагат настоящите общи условия, се уреждат единствено от нидерландското право. Дори ако потребителят живее в чужбина.
Виенската конвенция за продажбите не се прилага.


Член 16 - Допълнителни или различни разпоредби

Допълнителните разпоредби или разпоредбите, които се отклоняват от настоящите Общи условия, не могат да бъдат в ущърб на потребителя и трябва да бъдат записани в писмена форма или по такъв начин, че да могат да бъдат съхранявани от потребителя в достъпна форма на траен носител.

Плащания при наложен платеж

Безплатна доставка

14 -дневна политика за връщане

Денонощно обслужване на клиенти